Trần Văn Bằng
Trần Văn Bằng
Đơn vị: Viện sinh thái học Miền nam
Chức danh: Phó trưởng phòng động vật
Điện thoại & Fax
Văn phòng:
Di động: 0909.569.957
Fax:
Email & Internet
Email: vn.vanbang@gmail.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: