Phạm Thế Cường
Phạm Thế Cường
Đơn vị: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Chức danh: Nghiên cứu viên
Điện thoại & Fax
Văn phòng:
Di động: 0985822236
Fax:
Email & Internet
Email: cuongiebr@gmail.com
Địa chỉ liên lạc
Địa chỉ: